1. Home
  2. Fakturafrågor
  3. Vid Konkurs, Likvidation, Avregistrering
  1. Home
  2. Webbhotell
  3. Vid Konkurs, Likvidation, Avregistrering
  1. Home
  2. Loopia Kundzon
  3. Vid Konkurs, Likvidation, Avregistrering

Vid Konkurs, Likvidation, Avregistrering

Konkurs aktiebolag:

Tingsrätten fattar beslut om att inleda en konkurs, t.ex. på begäran av aktieägarna eller av bolagets borgenärer. När tingsrätten tagit beslut att inleda en konkurs utses en konkursförvaltare. Konkursförvaltaren övertar firmateckningsrätten i bolaget och är den som tar hand om och även säljer egendom för bolagets räkning. Under den tidsperioden har de tidigare företrädarna för bolaget inte rätt att överlåta domännamnet. 

Konkursförvaltaren är behörig att företräda företaget och genomföra överlåtelsen av ett domännamn. Konkursförvaltaren ska inkomma med dokumentation som styrker att denne är konkursförvaltare (vanligtvis ett beslut från tingsrätt).

Avslutad konkurs:

Vid överlåtelse av ett domännamn efter avslutad konkurs måste konkursförvaltaren öppna konkursen för att domännamnet ska kunna överlåtas till en annan part. Om det är den tidigare företrädaren för bolaget som är mottagande part så kan det räcka med att konkursförvaltaren inkommer med ett skriftligt intyg om att den inte har något intresse gällande domännamnet. 

Observera att Internetstiftelsen enligt punkt 6.1.5 i Registreringsvillkoren även har rätt att deaktivera/avregistrera domännamn där innehavaren är en juridisk person som har upplösts efter avslutad konkurs.

Konkurs Handelsbolag:

Precis som för aktiebolag är det tingsrätten som fattar beslut om att inleda konkurs. Konkursförvaltaren övertar firmateckningsrätten i bolaget och är den som tar hand om och även säljer egendom för bolagets räkning. Ett handelsbolag har en eller flera bolagsmän. Under konkursförfarandet har bolagsmännen inte rätt att överlåta ett domännamn. Det är istället konkursförvaltaren som är behörig att företräda företaget och genomföra överlåtelsen av ett domännamn. Konkursförvaltaren ska inkomma med dokumentation som styrker att denne är konkursförvaltare (vanligtvis ett beslut från tingsrätt).

I de fall konkursförvaltaren inte kan bistå vid en överlåtelse ska överlåtaren lämna intyg från övriga bolagsmän att dessa godkänner överlåtelsen. Intygen ska vara underskrivna av samtliga tidigare bolagsmän för handelsbolaget. 

Avslutad konkurs:

Vid avslutad konkurs, och konkursförvaltaren inte vill öppna konkursen, får de tidigare bolagsmännen, som privatpersoner, komma överens om vem som ska ha domänen och de övriga får intyga att de avsäger sig rätten till fördel för en person. Om de inte kan komma överens kan frågan om rätten till domännamnet behöva avgöras i domstol. 

Konkurs Kommanditbolag:

För kommanditbolag under pågående konkurs så är det konkursförvaltaren som kan underteckna en överlåtelse av domännamn.  Vem som är konkursförvaltare framgår bland annat av Bolagsverkets register eller beslut från tingsrätten. I de fall konkursförvaltaren inte kan bistå vid en överlåtelse ska överlåtaren lämna ett intyg från övriga bolagsmän att dessa godkänner överlåtelsen. Intygen ska vara underskrivna av samtliga bolagsmän. 

Avslutad konkurs:

Vid överlåtelse av ett domännamn efter avslutad konkurs i ett kommanditbolag krävs det att konkursförvaltaren öppnar konkursen för att domännamnet ska kunna överlåtas till en annan part. 

Ett kommanditbolag har ofta flera kommanditdelägare och även en eller flera komplementär(er). Om konkursförvaltaren inte vill öppna konkursen behöver samtliga kommanditdelägare och komplementärer godkänna överlåtelsen, antingen genom att samtliga undertecknar ett intyg att de avsäger sig rätten till domänen eller genom undertecknande av en överlåtelseblankett att domänen ska överlåtas.

Likvidation:

Vid en Likvidation så är det Likvidator som är den som tar hand om bolagets tillgångar för Likvidationen.
Bolagets tillgångar kan överlåtas av Likvidatorn om det behövs. Om det är mer än 2 år sedan Likvidationen skett så behöver vi kopia på Registreringsbevis där Likvidator framgår.

Avregistrerat:

Om bolaget avregistrerats så kan ni ta kontakt via registry@loopia.se och ta med kopia på Registeringsbevis som styrker detta och vad ni vill ha hjälp med.

Fusion:

Har en fusion skett så måste överlåtelse ändå genomföras för att uppgifterna ska uppdateras och till överlåtelsen så behöver vi underlag kring fusionen.

Ta kontakt med oss på registry@loopia.se kring överlåtelser så svarar vi er så fort vi kan.

Was this article helpful?

Related Articles