1. Home
 2. Utveckling/Teknik
 3. Skicka e-post via webbserver

Skicka e-post via webbserver

Har du en webbsida som ska skicka e-post tex via kontaktformulär, orderbekräftelser etc.
Då rekommenderar vi att du skickar dessa meddelanden via våra SMTP-servrar hellre än direkt via webbserverns send-mail funktion. Detta då du via våra SMTP-servrar skickar dina meddelanden som en autentiserad användare vilket minskar risken att dina utskick sorteras som spam hos mottagande part.

Tänk på att du endast kan skicka e-post genom vår Windows- samt UNIX-plattform, gällande Autobahn så går det inte då denna plattform enbart stödjer statiskt material och inga skript.

Skicka via WordPress

För att skicka e-post via en sida byggd med WordPress så rekommenderar vi tillägget POST-SMTP Mailer
Se vår guide om detta tillägg här: WP-SMTP

Skicka via Joomla

Se denna guide om hur du aktiverar SMTP i Joomla: SMTP-Joomla

Skicka via OpenCart

Se denna guide om hur du aktiverar SMTP i OpenCart: OpenCart: Skicka e-post via butik

Skicka via övriga PHP-sidor

Exemplet nedan visar hur du använder kodbiblioteket PHPMailer för att skicka e-post med PHP med hjälp av våra SMTP-servrar. PHPMailer kan du ladda ner här.

use PHPMailer\PHPMailer\PHPMailer;
use PHPMailer\PHPMailer\Exception;

require 'PHPMailer/src/Exception.php';
require 'PHPMailer/src/PHPMailer.php';
require 'PHPMailer/src/SMTP.php';
$mail = new PHPMailer();

$mail->isSMTP(); 
$mail->Host = 'mailcluster.loopia.se'; 
$mail->SMTPAuth = true; 
$mail->Username = 'user@example.com'; // SMTP username
$mail->Password = 'secret'; // SMTP password
$mail->SMTPSecure = 'tls'; 
$mail->Port = 587;
$mail->CharSet = 'UTF-8';

$mail->From = 'from@example.com';
$mail->FromName = 'Mailer';
$mail->addAddress('joe@example.net', 'Joe User'); // Add a recipient
$mail->addAddress('ellen@example.com'); // Name is optional
$mail->addReplyTo('info@example.com', 'Information');

$mail->Subject = 'Here is the subject';
$mail->Body = 'This is the HTML message body <b>in bold!</b>';
$mail->AltBody = 'This is the body in plain text for non-HTML mail clients';

if(!$mail->send()) {
  echo 'Message could not be sent.';
  echo 'Mailer Error: ' . $mail->ErrorInfo;
} else {
  echo 'Message has been sent';
}

Skicka via .NET

Exemplet nedan visar hur du skickar ett SSL-krypterat och HTML-formaterat meddelande via .NET:

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" %>
<%@ Import Namespace="System.Net" %>
<%@ Import Namespace="System.Net.Mail" %>
<%
  MailMessage mail = new MailMessage();
  mail.From = new MailAddress("info@mindoman.se");
  mail.To.Add("min.epost@mindoman.se");
  mail.Subject = "Test av e-post";
  mail.Body = "<em style="color: #f11;">Detta är ett HTML-meddelande.</em>";
  mail.IsBodyHtml = true;
  SmtpClient smtp = new SmtpClient("mailcluster.loopia.se");
  smtp.Credentials = new NetworkCredential("info@mindoman.se", "mittlosenord");
  try
  {
    smtp.Send(mail);
  }
  catch (Exception ex)
  {
    Response.Write("Caught exception: " + ex.ToString());
  }
%>
Was this article helpful?

Related Articles