1. Home
  2. Utveckling/Teknik
  3. Skriva till textfil med ASP

Skriva till textfil med ASP

Om ni vill skriva i en textfil på servern kan ni använda den här koden. Detta exempel visar hur man kan använda en textfil som en liten räknare. Byt bara ut namnet på textfilen (textfil.txt) till det namn ni har på er textfil.

Notera att ON ERROR RESUME NEXT används och det bör undvikas i produktionskod eftersom det innebär att fel ignoreras.

<%
on error resume next
' skapar ett serverobjekt
set fso = createobject("scripting.filesystemobject")
' letar reda på textfilen
set act = fso.opentextfile(server.mappath ("textfil.txt"))
' läser in värdet i textfilen,
' finns ingen textfil skapas den längre ned
counter = clng(act.readline)
' lägger till ett
counter = counter + 1
' stänger serverobjektet
act.close

' skapar en ny textfil om det inte redan existerar en fil
Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("textfil.txt"), true)
' skriver det nya värdet i textfilen
act.WriteLine(counter)
' stänger serverobjektet
act.Close

' skriver ut värdet i textfilen på skärmen
Response.Write counter
%>
Was this article helpful?

Related Articles